OSP GODYNICE

ospgodynice.manifo.pl

Kronika OSP Godynice


Kronika Ochotniczej Straży Pożarniczej w Godynicach


ROK 1916
Początki Straży Pożarnej w Godynicach sięgają 1916 roku. Wiosną tegoż roku odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie na którym wybrano Zarząd Straży Pożarnej w składzie:
prezes: Wojciech Grabia
wiceprezes: Marcin Paś
naczelnik: Paweł Machała
z-ca naczelnika: Ludwik Gołąbek
sekretarz: Edward Rudnicki
skarbnik: Józef Machała
gospodarz: Edward Rawicki
Do straży wspisało się 35 osób. Powstanie w Godynicach Ochotniczej Straży Pożarnej, oprócz głównego zadania walki z pożarami posiadało i drugie znaczenie. Na terenie wsi powstało pierwsza organizacja społeczna o szerokim zasięgu, która pod swoje wpłwy wciągała pośrednio niemal wszystkich mieszkańców. Pierwszymi mundurami były białe bluzy z plótna lnianego, ufundowane przez każdego strażaka.

ZARZĄD I CZLONKOWIE O.S.P. W GODYNICACH

Początkowo nie miano żadnego sprzętu strażackiego, dlatego też za pirwsze pieniądze zebrane od mieszkańców, zakupiono sikawkę ręczną, beczkę na wodę, drabinkę, dwa bosaki i dwa wiadra. konie do pożaru dawal gospodarz według kolejności. Już jesienią 1916roku, przystąpiono do robenia pustaków na budowę remizy strażackiej, zapal i chęci do pracy były ogromne. Projekt na budowę opracował Józef Grabia, członek straży. Projekt ten częściowo został przez innych poprawiony, uzupełniony iprzez uwczesne władze zatwierdzony. Wiosną 1917 roku przystąpiono do budowy remizy, która przy wielkiej pomocy i ofiarnej pracy miejscowych i okolicznych mieszkańców w bardzo szybkim tempie i krótkim czasie została pobudowana.
Ambicją miejscowej straży było posiadanie własnej orkiestry, gdyż na terenie mieszkało kilkunastu zdolnych i chętnycj młodzieńców do muzyki. Między innymi byli to bracia Antoni i Andrzej Blewińscy, którzy mieli już swoje trąbki. W domu grali więc wspólnie wszyscy postanowili założyć orkiestrę. Grabia Wojciech - prezes straży, dał swoje pieniądze - pojechali do Łodzi i zakupili potrzebne instrumenty, a po pewnym czasie, pieniądze, pieniądze zostały zebrane i Grabieniu zwrócone. Początkowo uczyli się grać pod kierunkiem Antoniego Blewińskiego lecz po pewnym czasie sprowadzeno z Poddębic dobrego muzyka i zdolnego dyrygentaJana Śmiechowicza. Wojciech Grabia dał w swoim domu mieszkanie dla dyrygenta a członkowie orkiestry i miejscowa ludność zobowiązała sie dawać na utrzymanie produkty rolne: ziemniaki, zboże, mąkę, mleko i.t.d. Po nauczeniu sie kilku utworów orkiestra ze strażą zorganizowali wspólne występy dla publiczności i przez takie powiększal się zespół orkiestry i straży.

PREZES - NACZELNIK I ORKIESTRA O.S.P. W GODYNICACH

Utworzone zostały specjalistyczne oddzieły sikawkowych, toporników i.t.p. oraz czyniono zakup sprzętu pożarniczego, którego było brak.

ROK 1918

Późną jesienią 1918 roku polska przeżywała po długich latach niewoli, swą wielką jedyną niepowtarzalną radość. Wolność wróciła w progi domów rodzin Polskich, Biały Orzeł z szeroko i dumnie rozportatymi skrzydłami wrócił na swe właściwe miejsce do Urzędów, instytucji, szkół, i organizacji. I wtedy właśnie w tych dniach radosnych uniesień i gorącego manifestowania swych patriotycznych uczuć nie zabrakło wśród organizatorów spolecznego ładu Strażaków. Jako stosunkowo najsilniej zwarta grupa ludzi - mogła Straż wypełnić wiele poważnych zadań. oczywiście od pierwszej chwili powstania Niepodległej Polski straż boryka się z trudnościami finansowymi. Mimo to mundur Strażacki budzi już wtedy powszechny szacunek i sympatię. Nic więc dziwnego, że wszystkie majówki i karnawałowe zabawy, były bardzo popularne. Dochody z różnych imprez, oraz dotacje prywatnym osób pozwoliły skommpletować sprzęt strażacki i nowe umundurowanie sukienne.

ZARZĄD STRAŻACKI I ORKIESTRA

ĆWICZENIA

ROK 1928

Po śmierci Pawła Machały, naczelnikiem straży wybrany została Józef Majewski a zastępcą Telesfor Czacherski zaprowadzonon wówczas dziennik czynności straży w którym odnotowano rodzaj zajęć i treść zajęć między innymi odnotowano każdy pożar.

ROK 1933

Po wyjeździe Józefa Majewskiego naczelnikiem straży wybrany został Telesfor Czacherski a zastępcą Wacław Mieszała.

ROK 1935

Po wyjeździe z godynic Telesfora Czacherskiego naczelnikiem został wybrany Władysław Major a prezesem Stefan Turkowski. Jadczak Józef członek zarządu.

ROK 1936

Po ustąpieniu Władusława Majora ze stanowiska naczelnika - wybrany został Feliks Mazur, który prowadził sprawnie drużyną straży pożarnej.

ROK 1937

Dnia 29 czerwca 1937 roku odbyło sie poświęcenie Sztandaru O.S.P. w Godynicach. W uroczystości tej wzieli udział starosta sieradzki Einblat, inspektor powiatowy pożarnictwa druh Gałka naczelnik rejonowy Fabiaszczyk, oraz okoliczne straże pożarne i mieszkancy.

ROK 1939-1945

Rok 1939-1945 to lata okupacji, dróżyna p.pożarowa istniała przymusowo. Składała się z miejscowych strażaków, a szkolenie prowadził niemiec. Zarząd straży w tym okresie żadnej dzialalności nie prowadzil.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GODYNICACH PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Nawłnica wojenna przetoczyła sie po raz ostatni przez Godynice 17 stycznia 1945 roku. Odedchneła swobodniej ludność Godynic, uwolniona od straszliwego okupanta, który wytoczył z narodu Polskiego morze krwi, odebrał życie milionom najlepszych Polaków i niszczył z sadystyczną dokładnością wszystkie ślady polskości naszych ziem. Godynica i okolice znów ponownie zaczeły odbudowę życia społecznego w nowych warunkach politycznych Polski Ludowej. Jedną z pierwszych organizacji Społecznych, powołanych do życia w odrodzonej Polsce była Ochotnicza Straż Pożarna.

ROK 1945

W Godynicach w dniu 4 kwietnia 1945 roku odbyło się zebranie strażaków i mieszkańców w pustej ogołoconej ze sprzętu strażackiego i umundurowania remizie. Postanowiono kontynułować dalej tradycje strażackie i rozpocząć normalne życie tej pożytecznej dla społeczeństwa organizacji. Do zarządu O.S.P. w Godynicach wybrani zostali :
Prezes - Mieczysław Szufraga
Sekretarz - Leon Szmidł
Naczelnik - Jan Grabowski
Z-ca naczelnika - Andrzej Wira
Skarbnik - Wincenty Janiak
Gospodarz - Piotr Stefański
Sprzęt jakim dysponowała straż który pozostał, to sikawka ręczna i beczkowóz na dwóch kołach to jeszcze z 1917 roku. Głównym celem jaki wytoczył sobie nowy zarząd to przede wszystkim zakupienie niezb ednego sprzetu p-pożarowego, a pieniądze na ten cel uzyskiwano z organizowanych zabaw tancznych, urządzanych przedstawień i częściowo z ofiar społeczeństwa. Natychmiast przystąpiono do szkolenia strażaków, ogółem w roku 1945 odbyło sie 9 zbiórek ćwiczących i 1 ćwiczenia były wyjazdowe do wsi Zagórcze. To był okres pracy przez osiem miesięcy, przekazano orkiestrze instrumenty muzyczne które przechowywane były na strychu kościoła i orkiestra również zaczęła swą działalność.
Nadmienić należy, że w 1945 roku członkowie O.S.P. na czele z Zarządem pobudowała w Godynicach Pomnik Poległych którego odsłonięcia w dniu 26 sierpnia 1945 roku dokonał starosta Ob. Franciszek Olejniczak z Sieradza.

ROK 1946

W roku 1946 w straży było 24 członków czynnych i 63 członków popierających w tym że roku zakupione zostały 13 sztuk chełmów bojowych 2 hełmy oficerskie i 3 bosaki. Naczezlnik straży systematycznie przeprowadzał zbiórki i ćwiczenia w każdą niedzeilę w godzinach rannych. Często urządzane były zabawy, w zakresie propagandy, do mieszkańców rozprowadzane były również nalepki propagandowe.

ROK 1947

W tym roku zakupiono 6 toporów 4 alarmówki, inaczej mówiąc bekadła, 1 syrenę ręczną, 2 pochodnie naftowe, 6 lamp naftowych do sali. W 1947 roku odbyło się 12 zbiórek z ćwiczeniami i sikawką, ćwiczenia prowadził naczelnik Jan Grabowski. Po ustąpieniu Wincentego Janiaka ze skarbnika, wybrany został Marcin Misiak, a do komisji rewizyjnej wybrano: Władysława Majora, Piotra Stefańskiego i Ignacego Smoka.

ROK 1948

W roku 1948 zakupiono dla Straży wóz konny czterokołowy, beczkę 400 litrową, 23 mundury sukienne, 28 czapek, bęben dla orkiestry, oraz wyremontowano 4 instrumenty dęte. Zbiórki straży prowadzone były z dużym zapałem strażaków systematycznie w każdą niedzielę, zabawy i loterie urządzono aby zgromadzić fundusze na potrzeby straży i orkiestry.

ROK 1949

Sztandar strażacki ufundowany w roku 1937 - który w czasie okupacji był zachowany w ziemi, uległ zniszczeiu. Więc zarząd O.S.P. postanowił nowy sztandar ufundować. Uszyty i wychaftowany został przez p. Leokadię Syfraga żonę prezasa O.S.P.w Godynicach, a uroczyste przekazanie odbyło sie w dniu 15 maja 1949 roku. W tym to roku zakupiono również 30 metrów węża, 13 sztuk książek nutowych dla orkiestry, złotą księgę, Godło Państwowe i Flagi Narodowe. Odbyły sie przeszkolenia dla zespołów kontrolnych, urządzono przedstawienia, zabawy i różne występy.

ROK 1950

W roku 1950 kupiono okazyjnie za sumę 85 tyśięcy złotych motopompę m 800 od straży Pożarnej w Gniechowie koło Wrocławia i kupiono 45 metrów węża. Zbiórki odbywały się systematycznie w każdą niedzielę. Zebrania zarządu odbywały się wtedług wyznaczonego kalendarzyka a omawiane sprawy były realizowane.

ROK 1951

W roku tym zarządów straży nie było. Nastały wówczas Komendy O.S.P. W naszej straży wybrana została taka Komenda w składzie: Grabowski Jan
Szufraga Mieczysław
Gołąbek Stanisław
Laskowski Stefan
Wira Andrzej
Szymanek Edmund
Do omisji rewizyjnej wybrani zostali:
Jaros Wawrzyniec
Szymanek Władysław
Gołąbek Władysław
Stefański Stanisław
W tym roku zakupiono 35 metrów węża, dwie beczki na bęzynę, prądownicę i rozdzielacz. Wysłany został na kurs mechanika motopompy Gołąbek Eugeniusz. Zbiórki i ćwiczenia odbywały się według określonego planu.

ROK 1952

Urządzono kilka zabaw, loterię fantową zbiórki uliczne, kupiono 105 metrów węża. Wysłano do Łodzi drh. Szufragę M. i Antoniego Jadczaka z instrumentami do remontu, przyj eto budynek mleczarnię, która pobudowana przy remizie była do spłacenia ob. Kuligowi gdyż był jego materiał - nie zapłacony. Ob. Kulig przy rozmowie z Zarządem O.S.P. w Godynicach zlecił budynek ten - na cel straży, który pozostał własnością O.S.P.
Zebrania Zarządu i ćwiczenia straży, odbywały sie według nakreślonego kalendarza.

ROK 1953

W roku 1953 przebudowano z dawnej meczarni przy remizie - garaż do celów O.S.P. gdyż w tej jednej sali nie dużej, trudno było wszystko pomieścić. Kupiono 40 metrów węża, 1 klarnet "s" i dwa instrumenty wyremontowano. Ćwiczenia komendant prowadził prawidłowo i systematycznie według wskazań władz nadrzędnych.

ROK 1954

W roku tym odbyło się 14 zbiórek wypełnione ćwiczeniami z sikawką, motopompą, drbinkami, oraz odbywały się ćwiczenia wyjazdowe na obiekty do innych wiosek. Urządzono kilka zabaw tanecznych, przedstawienie oraz wieczornicę.

ROK 1955
W tymże roku kupiono dla orkiestry Alt, którego było brak oraz kupiono 40 m węża, urządzono przekazanie motopompy, oraz uzupełniono i kupiono różne klucze, bandarze do węży, apteczkę i wiele drobnych rzeczy, których było brak.
Straż do pożaru wyjeżdżałą 3 razy.
Straż brałaudział z orkiestrą w obchodach 1-majowych, akademiach na różne okoliczności jak również w przeprowadzeniu kontroli przeciwpożarowej. Wybrana ostałą nowa Komisja Rewizyjna, do której wybrano: Kowalsk Stanisław, Marczak Leon, Major Władysław i Itefański Stanisław.

ROK 1956

W tymże roku kupiono duża bęczkę 1000 litrową, 1 prądowicę, 41 mtr. węża z łącznikami, urządzono loterję fantową. Kilka zabaw było urządzonych oraz była uroczystość przekazania beczkowozu w dn. 1 lipca 1956 roku. Udział straży i orkiestry w święcie pracy w dn. 1 maja.
Systematycznie i terinowo były prowadzone szkolenia, ćwiczenia oraz kontrola przeciwpożrowa. Urządzono przedstawienia, brano udział w zjazdach i naradach powiatowych.

ROK 1957

W roku 1957 zakupiono drabinę Szezerbowskiego, duże opony do woza, pompę do benzyny, zakupiono również trąbkę dla orkiestry. Straż i orkiestra brała udział w uroczystości 40-lecia założenia Straży Pożarnej w Starcach. 5 strażaków brało udział w szokoleniu przeciwpożarowym w Sieradzu.
W roku tym było walne zebranie na którym przedstawiony został nowy Statut O.S.P. na mocy którego powołąno Zarząd Straży w skłąd którego wybrani zostali:
Prezes: Mieczysłw Sufraga;
Zastępca prezesa: Władysław Mokros;
Sekretarz: Czesław Magda;
Naczelnik: Henryk Szymanek;
Skarbnik: Stefan Laskowski;
Gospodarz: Stanisław Stefański;
Zastępca naczelnika: Andrzej Wira;
Członek zarządu: Leon Czarnecki;
Czonek zarządu: Edmund Szymanek,
w skład Komisji Rewizyjnej weszli:
przewodniczący: Jaros Wawrzyniec;
członek: Władysław Szymanek, Gołąbek Władysław;
zastępca: Eugeniusz Gołabek, Stanisław Enyzek.
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Sieradzu przydzieliła nowej Straży 94 m. węża i drabinę słupkową.

ROK 1958

W roku 1958 na pierwszym zebraniu zarządu O.S.P. powzięto uchwałę przebudowania przy remizie Świetlicy strażackiej, ktora roziwązała by problem lekcji orkiestry, nauki przerdstawień, odbywania się zebrań, gdyż sala jest nieogrzewana - więc w zimowe wieczory jest w niej za zimno.
Więc ropoczęto od zrobienia parkanów i zgromadzenia materiałów budowlanych. Jesienią zaczęto już budowę wspomnianej świetlicy i do zimy pokryta została dachem.
Zbiórki i ćwiczenia ze sprzętem prowadził naczelnik straży, straż brała udział w kontrolach przeciwożarowych oraz rozprowadzone były naklejki z hasłami przeciwpożarowymi, urządzane były zabawy taneczne.
Oddział straży pożarnej wyjeżdżał dwa razy do pożaru. Od Komendy Powiatowej w Sieradzu otrzymano 106 m węża różnego.

ROK 1959

W roku 1959, straż zakupiła 19 szt czapek sukiennych, 30 m węża.
Straż urządziła ćwiczenia wyjazdowe ze sprzetem do wsi Zagóra nastepnie odbyły się pogadanki z ludnością o tematyce przeciwpożarowej.
W dniu 1 sierpnia odbyło się przekazanie świetlicy, na które przybyły władze Straży Powiatowej, okoliczne straże oraz bliższe i szersze rzesze mieszkańców.
W sskładzie zarządu O.S.P. powstały zmiany: skarbnikiem wybrany zosatał Leon Pzarnecki a sekretarzem – Zdzisław Gołąbek.
Zimą odbyło sie przedstawienie z zabawą a uzyskane dochody wykorzystano an cele i dobro Straży Pożarnej.
Straż w tym roku wyjeżdżała 3 razy do pożaru.

ROK 1960

Kupiona zostaął syrena elektryczna, beczka na benzynę. Straż Pożarna brała udział w gaszeniu pożaru w roku 1960 - 4 razy.
Straż i orkiestra brały udział w pochodach 1-majowych oraz urządzono 4 zabawy, 1 majówkę. Straż brała udział w rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu ulotek o tematyce przeciwpożarowej.

ROK 1961

W roku 1961, Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach zakupiła samochód ciężarowy od M.O. w Łodzi, ze skrzynią i pod blandeką. Strażacy cieszyli się bardzo z samochodu, gdyż gdziekolwiek było .... , to było bardzo szybko, dotarcie do celu, przede wszystkim dojechanie do pożaru, zapłacono za samochód 28 000 tys. zł. z funduszu Straży.

ROK 1962

W roku tym samochód został pomalowany i uroczyste przekazanie odbyło sie w Godynicach. W dniu tak uroczystym 25 członków Straży i orkiestry, otrzymało odznaki za wysługę 15, 20, 30 i 40 lat pracy w służbie pożarniczej. Uchwałą Zarządu Okręgu w Łodzi prezes Sufraja Mieczysław otrzymała odznakę “Strażak Wzorowy”.
Odbyło sie 12 posiedzeń zazrądu Straży i sztabu.
Do pozaru straż wyjeżdżała 3 razy.

ROK 1963

Ej mleczarnii stojącej przy remizie bramy wjazdowej dla samochodu. Dla orkiestry został zakupiony kornat (skrzydłówka), do garażu prostownik, 30 węża z łącznikami.
W tymże to roku 19 maja straż udział brała w Brąszewicach w zawodach strażackich i 23 czerwca 1963 – brali udział w zawodach w Sieradzu.
Ćwiczenia ze sprzętem odbywałay się w każdą niedzielę, a do pożaru wyjeżdżali w tymże roku 4 razy. Za działalność społeczną przezes Mieczysław Sufraga otrzymał od władz powiatowych w Sieradzu odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W zakresie propagandy strażacy strażacy rozprowadzili około 120 ulotek propagandowych, 120 nt. kalendarzy, jak również uzupełnili brakujące napisy ostrzegawcze na budynkach. Stan konserwacji sprzętu, w wyniku kontroli przez kapitana Włostowskiego z Wojewódzkiej Komendy jest bardzo dobry. Straż nasza w pierwszej czołowce przystąpiła do współzadownictwa “Przodujący Oddział O.S.P. w służbie Socjalistycznej Ojczyzny”.

ROK 1964

Zarząd O.S.P. w roku 1964 odbył wraz ze .... 12 posiedzen, na których omaiwano całokształt pracy strażaków ochotników. Do samochodu założono nową głowicę. Kupiono 35m węża i drobny sprzet. Straż brała udział w zawodach w Brąszewicach w dn 24.05.1964 r uzyskujac czołową lokatę.
Do gaszenia pożaru straż wyjeżdżała 5 razy. Brała udział również w zawodach w Krzakach w dniu 6 lipca 1964 r.
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Sieradzu przekazała nowej strazy pożarnej 50 m węża z łącznikami na sumę 4,344 zł.

ROK 1965

W roku 1965 zakupione zostało 11 sztuk mudnurów sukiennych dla strazaków, otrzymano motopompę z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, której przekazane zostało w dniu 12 sierpnia 1965.
Strażacy w roku tym wyjeżdżali 2 razy do pożaru, urządzone zostało 5 zabaw tanecznych i loteria fantowa. Strażacy i orkiestra uroczyście wzięli udział w wyborach, a samochód strażacki ludzi starych i chorych do urny wyborczej w Godynicach. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Sieradzu przydzieliła dla naszej jednostki 60 m węży na sume 2.328 zł a motopompa: 19.825 zł.

ROK 1966

W roku 1966 zostałw ysłany do Zamościa samochód, zdjęto karoselię- skrzynię a założona zostało nowe podwozie w stylu bojowego wozu. Kupiono lewarek i rózne drobne uzupełnienia. Do slai widowiskowej zakupione zostało 15 sztuk ławek do siedzenia.
W tymże roku odbyło się Walne Zgromadzenie O.S.P. na którym dokonano wyboru zarządu w skład którego weszli:
Prezes: Mieczysław Sufraga
Naczelnik i I-vice prezes: jn Gołąbek
Skarbnik: Leon Pacha
Gospodarz: Stanisław Stefanski
I członek zarządu: Edmund Szymanek
II członek zarządu: Stefan Gwiazda
Zastępca naczelnika: Henryk Szymanek.

ROK 1967

W roku 1967 zakupione zostało do straży 10 szt mundurów ochronnych, 10 sztuk hełmów bojowych, stojak na węże dla drużyny młodzieżowej, 10 bluzek i 10 beretów.
W czynie społecznym posadzono obok remizy 40 sztuk drzewek.
2 członków straży w okresie 2-9 grudzień przeszkolonych na mechaników obsługi motopomy w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 9 maja 1967 prezes Szafraga mieczysław i naczelnik Grabowski Jan otrzymali srebne medale zasługi dla pożarnictwa. W roku tym urządzono przedsatawienie pt.: “Grzech” sztuka ta grana przez nasz zespół była również w Brąszewicach, Kliczkowie.
Straż wyjeżdżała 3 razy do pożaru na teren dalszy. Ćwiczenia ze sprzetem przeziwpozarowym były w każdą niedzielę rano, przeprowadzili kontrole przeciwpożarowe w 203 obiektach gospodarczych w 13 miejscowościach.

ROK 1968

W roku 1968 odbyło się 12 zebrań zarządu O.S.P., na prośbę orkiestry przeprowadzono remont instrumentów dętych oraz zarząd apelował do młodziezy męskiej, ażeby kto ma słuch i troche chęci przychodzili uczyć się w orkiestrze – chodziło 4 chłopców. Straż i orkiestra udział brali w obchodach 1-majowych. W dniu 18 sierpnia straż brała udział w zawodach Powiatowych w Sieradzu zajmując jedno z czołowych miejsc.

ROK 1969

W miesiącu marcu 1969 r na zebraniu podjęto uchwałę o budowie nowej remizy strażackiej, gdyż obecnie istniejąca nie jest wystarczająca na potrzeby straży. W tym celu w dniach 10 i 12 marca czterej traktorzystów przy dużej pomocy strażaków przywiezione zostały 26 przyczep żwiru.
Do zarządu straży ......druha Zdzisława Brzezieckiego piastował funkcję vice prezesa.
Trzej strażacy: Stanisław Stefański – gospodarz, Stanisław Szymanek – kierowca i Stanisław Lisek – kierowca otrzymali odznaki “Strażak Wzorowy”.
We wsi Zagórcze społecznie został wykopany zbiornik przeciwpożarowy, którego przekazanie odbyło się dnia 13 lipca 1969.
Do gaszenia pożaru straż wyjeżdżała 7 razy.
Brała udział straż z orkiestrą w święcie ludowym 25.5.1969 w Ostrowie, były wystepy Wesołego Autobusu, a w przerwach orkiestra nasza grała walczyki. Udział brali w uroczystości przekazania remizy Ostowie i Grajen Wielk.....
W pismie Zarządu Ochotniczej Strazy “Strażak” Nr 3 data 1-15 luty 1969r zamieszczono artykuł p.t. Noc –Wiatr – 14 o działaniach naszej O.S.P. w Godynicach.

ROK 1972

W dniu 20 lutego r.b. było Walne zgromadzenie O.S.P. w Godynicach na którym prezes Mieczysław Sufraga prosił zgromadzonych o zwolnienie ze stanowiska prezesa strazy ze względu na stan zdrowia. Walne Zgromadzenie pozytywnie załatwiło prośbę prezesa zwalniaąc z zajmowanej funkcji i jednocześnie powzięto decyzję aby Mieczysław Sufraga zosatł dozywotnim honorowym prezesem O.S.P. w Godynicach – decyzja została przez zgromadzonych przyjeta.
Wybrany został Zarząd Strazy w składzie:
Prezes: Zdzisław Brzezicki
Naczelnik: Tadeusz Gołąbek
II vice prezes: Ryszard Wawrzyniak
Skarbnik: Stanisław Szymanek
Sekretarz: Józef Jadczak
Gospodarz: Stanisław Stefanski
Członek zarządu: Kazimierz Misiak
Członek zarządu: Anna Piesyk.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Czesław Iszczak
Zastępca: Czesław Jaros
Członek: Edmund Szymanek
Zastępca: Mieczysław Jaros
Zastępca: Józef Gwiazda.
Ponadto w roku tym dokaonano remontu kilku instrumentów dętych. Podięto uchwałę o budowie zbiornika przeciwpożarowego we wsi Zwierzynice.
Odybyły się 10 posiedzeń zarządu, 8 zbiórek i ćwiczeń ze sprzętem przy remizie i wyjazdowe do wsi na obiekty.
Przeprowadzone były kontrole przeciwpożarowe.

ROK 1973

Zarząd O.S.P. w Godynicch w roku 1973 odbył 8 posiedzeń zarządu. W tym roku odbyło sie przeszkolenie strażaków w stopniach:
IV – 1 osoba
I stopnia – 32 osoby.
Strazacy we współzawodnictwie uzyskali w Sieradzu drugie miejsce. A w dn 20 maja 1973 na zawodach rejonowych w Brąszewicach zdobylyli nasi chłopcy I miejsce.
Urządzone były cztery zabawy taneczne, 1 loteria fantowa. Zespoły brały udział w kontroli przecipożarowej wiosennej i zimowej. 13 sierpnia 1973 przekazany został do uzytku zbiornik przeciwpożarowy we wsi Zwierzyniec.

ROK 1974

Na zebraniu Zarządu strazy podjęto decyzje o budowie nowej remizy strażackiej oraz sprzedaży starej remizy w formie przetargu za kwotę: ???
Zgromadzono materiał do budowy nowej remizy: cegła, pustaki, cement, wapno.

ROK 1975

Na Walnym zebraniu członków O.S.P. dokonano zmiany zarządu:
Prezes: Zdzisław Przeziecki
Naczelnik: Tadeusz Gołąbek
Sekretarz: Marek Ługowski
Skarbnik: Stanisław Szymanek
Gospodarz: Tadeusz Rybka
Kronikarz: Tadeusz Gieryk
Członek: Marek Pacha.
Zarząd O.S.P. wspólnie z Komitetem budowy strażnicy dokładali szczególne starania w kierunku budowy nowego domu strażaka. Głównym mistrzem budowy był murarz Jan Żarnowski. Z pomocą finansową przyszedł Komitet Rejonowy Straży Pozarnej kap Falusiak dzięki któremu została budowa ukończona przed żniwami 1976.

ROK 1976

8 sierpnia 1976 w O.S.P w Godynicach odbyła się niezwykła uroczystość oddania nowego domu strażaka do uzytku w 60 rocznicę jubileuszu istnienia O.S.P w Godynicach.

ROK 1977

W nagrodę za dobrą działaność komendant rejonowy kap Falusiak przydzielił dla O.S.P samochód bojowy z autopompą. Na obecne czasy jest to samochód bardzo dobry, nowoczesny.

ROK 1978

Walne zebranie członków O.S.P. udzieło absolutorium zarządowi i jednogłośnie ponownie zostali wybrani do pracy w zarządzie wg poprzedniego składu.

ROK 1979

Pobudowano wraz z wyznaczonym miejscem na odpady.

ROK 1980
Zakupiono nowe stoły i ławki do strażnicy.

ROK 1989

Jednosta O.S.P. Godynice otrzymała nową motopompę m 800.
Przez okres lat 1984 do 1990 drużyna O.S.P. Godynice zajmowała pierwsze miejsce w zawodach gminnych gminy Brąszewice. Natomiast w roku 1990 zajęto II miejsce.

ROK 1990
Na walnym zebraniu członków O.S.P. Godynice ponownie wybrano stary zarząd.
W czasie dyskusji na zebraniu został zgłoszony wniosek fundacji nowego sztandaru dla O.S.P. Godynice. W skałd Komitetu fundacji sztandaru weszli: Rybka Tadeusz, Szymanek Stanisław, Brzezicki Stanisław, Gołabek Tadeusz.
Zarząd wspólnie z Komitetem niezłwocznie przystąpili do pracy. Wiosną tegoż roku sztandar został zamówiony u pani Kądzielowej w Lutubowie za cenę 1 000 000 zł. Wykonawca wywiązał się z umowy należycie.
Komitet fundacji pracował bad zdobyciem funduszy na zapłacenie za nowy sztandar.
Dzewiec do nowego sztandaru wykonała stolarz pan Stefan Trojanowski z Brąszewic nieodpłatnie.
Dnia 2 lipca 1990r odbyło się uroczyste przekazanie nowego sztandaru połaczone z jubileuszem 75 lecia O.S.P. w Godynicach.

ROK 1996

W dniu 21 stycznia 1996 odbyto walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze i dokonano następującej zmiany:
Prezes: Zdzisław Brzezicki złożył rezygnację po 25 latach, członkowie przyjęli rezygnacje i wybrano nowy zarząd w skłądzie:
Prezes: Tadeusz Gołabek
Naczelnik: dariusz Szymanek
Vice prezes – Adam Wojtyszek
Vice naczelnik; Jerzy Gwiazeka
Gospodarz: Tomasz Sowijak
Sekretarz: marian Ługowski.
W skład nowo wybranej komisji rewizyjenj weszli:
Przewodniczący: Zdzisław Brzezinki
Członek: Tadeusz Rybka
Członek: Jakub Gołabek.
Na delegatów do zarządu gminnego wybrano: Tadeusza Gołabka, jerzego Gwiazda, Zdzisława Brzezinkiego.
W dn 31-01- 1996 dokonano komisyjnego przekazania przez ustępujący zarząd dokumnetacji i środków trwałych, przedmiotów nietrwałych nowo wybranemu zarządowi przy współudziale komisji rewizyjnej.
O.S.P. godynice zakupiła na początku tegoz roku Stara 200 celem uzbrojenia w nowocześnie wyposażony samochód bojowy.

Jednostka żeńska i męska O.S.P. Godynice brały udział w zawodach sprawnościowo-przeciwpozarowych i zajęły czołowe I miejsca. Zawody te odbyły się 1996.06.02 w Chajewie.
W skład druzyny żeńskiej wchodzą:
1. Gołąbek Monika
2. Gołąbek Anita
3. Lisek Ewa
4. Paś Lucyna
5. Paś Grazyna
6. Wójcik Paulina
7. Wawrzyniak Katarzyna.

W skład drużyny męskiej wchodzą:
1. Wróbel Bogdan
2. Wróbel Jerzy
3. Wróbel Dariusz
4. Marczak Zbigniew
5. Piesyk Wojciech
6. Janas Mariusz
7. Salamon Zbigniew
8. Działkowski Mariusz.

W dniu 7.07.1996 odbyła sie niezwykła na codzień uroczystość. Nasza ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach obchodziła jubileusz 80-lecia powstania nszej jednostki. Jubileusz ten także dotyczy powstania orkiestry O.S.P. Godynice. Na tę uroczystość przybyło wiele gości, druhów strażaków i wielu zainteresowanych sprawami strażackimi.
Przybyła z Brąszewic pani wójt – wanda wrzosek na czele z zarządem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.
Z okazji jubileuszu 80-lecia O.S.P. zostało odznaczonych wielu druhów strazaków złotymi, srebnymi, brązowymi orderami za zasługi dla Pożarnictwa Rzeczypospolitej polskiej. Poraz kolejny druhowie: Mieczysław Sufraga i Wojciech Grabia zostali honorowymi prezesami za zasługi dla pożarnictwa – udekorowano ich złotymi medalami.
W roku 1996 zakupiono Star 200 do karosacji, gromadzono materiały do modernizacji remizy, wycięto krzewy i sprzątano plac wokół strażnicy, odnowiono szyld na strażnicy, zakupiono dwa piece, kuchnię gazową i butle gazowe, wykonano prace hydrauliczne przy modernizacji kuchni.

ROK 1997

Zebranie sprawozdawczo-finansowe za rok 1996 odbyło się 15.02.1997.
W roku 1997 przyprowadzono samochód po karosacji, społeczenstwo ofiarowało drzewo, które przerobiono i wykonano palety. Sprzedano palety a uzyskane pieniądze przeznaczono na modernizację samochodu Stara 200.
Był to rok kryzysowy pod względem finansowym, ponieważ wszystkie śroki finansowe gromadzilismy na samochód, natomiast wysłuzony stary samochód bojowy przekazano na Żuraw.
Dzięki dużemu zaangażowaniu się Zarządu O.S.P. i ofiarności naszego społeczenstwa oraz pomoc władz centralnych, wojewodzkich i Urzędu Gminy Brąszewice, sponsorów i naszego społeczenstwa, zaangażowanie się strażaków do prac społecznych - moglismy sprostać tym wymogom.

ROK 1998

Zebranie sprawozdawczo-finansowe O.S.P. Godynice za 1997 rok odbyło się 31.01.1998.
W roku 1998 zakupiono 4 odcinki węża W-52, samochód marki Nysa, zakupiono piec cukierniczy, brodziki do zmywania naczyń, 4 mundury wyjściowe dla pocztu sztandarowego plus koszule i pasy.
Ponadto dodadtkowo wygospodarowano pomieszczenia na szatnie, wykuto drzwi do świetlicy, pomalowano remizę oraz ubepieczono remizę od nieszczęśliwych wypadków.

ROK 1999

Zebranie sprawozdawczo-finansowe O.S.P. Godynice za rok 1998 odbyło sie 6.02.1999.
W roku 1999 zakupiono 2 odcinki węża W-110, 5 odcinków węża W-52, naczynia do wypozyczalni i części hydrauliczne do montazu brodzików oraz bojler elektryczny.
Przygotowano teren pod budowę magazynu, przygotowano pomieszczenia pod budowę ubikacjii, porządkowo teren wokół strażnicy.
Wyremontowano dach na straznicy, zainstalowano dwa wentylatory oraz zrobiono wywietrzniki na dachu.
Wygospoadrowano pomieszczenie na naczynia do wypozyczalni na różne imprezy okolicznosciowe.
Uzupełniono stan mundurów bojowych do zawodów.

ROK 2000

Zebranie sprawozdawczo-finansowe O.S.P. Godynice za 1999 rok odbyło się 22.01.2000.
W roku 2000 wybudowano magazyn na paliwo dla samochodów oraz wytynkowano ubikacje na zewnątrz budynku strażnicy i założono dach na całości ubikacji. Nastepnie zakupiono 5 mundurów ochronnych nowego typu, 3 mundury wyjściowe. Ponadto ubezpieczono remizę strażacką od nieszczęśliwych wypadków, wybudowano ubikację w środku strażnicy, zrobiono nową szatnię, wygospodarowano pomieszczenie gospodarcze pod różne imprezy okolicznościowe, uzupełniono także stan naczyń. Założono płytki w ubikacji, zakupiono regały do kuchni, wykonano instalację elektryczną do chłodziarki oraz w ubikacji. Zakupiono nową radiostację do samochodu.
Jednostka O.S.P. Godynice brała udział we wszystkich zawodach gminnych i zajmowała czołowe miejsca w rywalizacji drużynowej z innymi jednostkami O.S.P.
W roku 1996 seniorzy O.S.P. Godynice zajęli I miejsca i druzyna żeńska też I miejsce, w 1997r – I miejsce, w roku 1998 – VI miejsce seniorzy i I miejsce druzyna młodzieżowa męska, w 1999 r – I miejsce seniorzy O.S.P., w roku 2000 – VI miejsce seniorzy.
Bralismy udział we wszystkich manewrach zorganizowanych przez Komendanta Gminnego O.S.P. oraz w akcjach ratowniczo-gasniczych w naszym terenie. Jednostka O.S.P. Godynice brała czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.

ROK 2001

Zebranie sprawozdawczo-finansowe oraz wyborcze odbyło się 27.01.2001r.
Prezes O.S.P. Godynice przedstawił druhom strażakom sprawozdanie z pracy naszej jednostki w roku 2000.
Wybrano nowy zarząd O.S.P.:
Prezes: Tadeusz Gołabek
Naczelnik: Dariusz Szymanek
I wiceprezes – Jerzy Gwiazda
II wiceprezes – Adam Wojtyszek
Skarbnik – Romn Lisek
Sekretarz- Bogdan Kiecol
Gospodarz – Zbigniew Salamon.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Zbigniew Cygan
Sekretarz – Zdzisław Brzeziecki
Członek – Andrzej Ciołek.

ROK 2002

Zebranie sprawozdawczo-finansowe za rok 2001 odbyło się 19.01.2002.
Protokół z działalności O.S.P. Godynice w roku 2001 odczytał prezes – dh Tadeusz Gołabek. Na zebraniu wybrano nowego członka Komisji Rewizyjnej – Mariana Pacha.
W minionym roku zakupiono nowy sprzęt gasniczy oraz wyposazono straznicę w ławki. Druhowie wzięli udział w Gminnych Zawodach Sortowo – Pożarniczych zajmując III miejsce.
Strazacy O.S.P. Godynice oraz orkiestra biorą udział we wszystkich uroczystościach loklanych i kościelnych.

ROK 2003

Zebranie sprawozdawczo-finansowe za rok 2002 odbyło sie 22.02.2003r. prezes odczytał sprawozdanie z działalności jednostki w 2002 r.
Jednostka O.S.P. Godynice brała udział w zawodach gminnych w Żurawiu i zajęła III miejsce.
Zakupiono sprężarkę, zamontowano urządzenie selektywne, wymieniono silnik do samochodu Star.
Założono nowe okna w strażnicy, kostkę przed wejściem do budynku. Druhowie pomagali przy organizacji konkursu o tematyce przecipożarowej.
Drużyna piłkarska brała udział w rozgrywkach o puchar Św. Marcina (III miejsce). Orkiestra wzięła udział w Przeglądzie Orkiestr Strażackich zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy O.S.P.

ROK 2004

Zebranie sprawozdawczo za rok 2003 odbyło się 24.01.2004r.
W 2004r rozpoczęto termomodernizację budynku remizy, tj.: ocieplono budynek styropianem, wymieniono okna, drzwi oraz założono centralne ogrzewanie olejowe.
Inwestycja ta została zrealizowania przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dzięki pomocy i wsparciu wielu osób miedzy innymi:
- radnego sołectwa Godynice p. Ryszrda Wawrzyniaka
- przedstawicieli WFOŚ i GW w Łodzi p.p. Marka Szymanowicza i Marka Gadaja
- Urzędu Gminy w Brąszewicach
- Zarządu i strażaków OSP Godynice
Drużyna seniorów zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Godynicach oraz II miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bierzeninie. Orkiestra Deta brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brzeźniu oraz w przeglądach w Lututowie i Pęcznieiwe.
Rozpoczeto starania o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka wyjeżdżała 16 razy do pożarów i zdarzeń.

ROK 2005

Zebranie sprawozdawcze za rok 2004 odbyło się w 2005r.
W 2005 r położono kostkę brukową wokół strażnicy. Odnowiono i pomalowano świetlicę, w której odbywają się zebrania członków O.S.P. i próby Orkiestry Dętej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach wstąpiła dn.... 2005r do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.
W dn 11.09.2005 obchodzilismy uroczystości z okazji naszego członkostwa w KRSG. W tym szczególnym dniu zebrali się wszyscy druhowie z O.S.P. Godynice, przybyli również przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu, wójt Gminy Brąszewice p. W. Iszczek, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.
Druhowie uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne w szkole. Przedstawiciele O.S.P. Godynice zorganizowali liczne pogadanki dla dzieci i młodzieży.

Własna strona internetowa za darmo - sprawdź