OSP GODYNICE

ospgodynice.manifo.pl

Przetargi

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godynice
Numer ogłoszenia: 461168 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 434948 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach, Godynice 4, 98-277 Brąszewice, woj. łódzkie, tel. 43 821 01 28, faks 43 821 18 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godynice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, uterenowionego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu
z napędem 4x4 dla OSP Godynice.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270,
25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 697680,00
Oferta z najniższą ceną: 697680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 697680,00
Waluta: PLN.


Prezes OSP
Marian Pacha


Brąszewice, dnia 06.11.2013 r.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W GODYNICACH

Postępowanie nr: OSPGD.271.1.PN.2013


Informacja o wyborze oferty


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984,1047) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Godynice za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, 25-116 Kielce, ul Ściegiennego 270

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia kryteria i jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

1. W postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, 25-116 Kielce, ul Ściegiennego 270
2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a).

PREZES OSP
Marian PachaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
ospgodynice.manifo.pl


Brąszewice: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godynice
Numer ogłoszenia: 434948 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach , Godynice 4,
98-277 Brąszewice, woj. łódzkie, tel. 43 821 01 28, faks 43 821 18 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godynice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, uterenowionego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Godynice. 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1.1. Pojazd ma spełniać Wymagania techniczno - użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r. wraz z późn. zm.). 1.2. Pojazd ma spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 1.3. Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 1.4. Samochód ma posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem. 1.5. Samochód ma posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia 2.PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE 2.1. Całkowita dopuszczalna masa samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg. 2.2. Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania nie może być większa niż 18 m. 2.3. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.285 KM 3. PODWOZIE Z KABINĄ 3.1. Samochód ma być fabrycznie nowy - rok produkcji 2013 (dotyczy zarówno podwozia jak i zabudowy). Podać producenta i typ podwozia. 3.2. Samochód ma być wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4, pojazd uterenowiony wyposażony w: - blokadę mechanizmu różnicowego tylnego mostu - blokadę mechanizmu różnicowego przedniego mostu - blokadę mechanizmu międzyosiowego - koła pojedyncze na osi przedniej ,na osi tylnej podwójne - hamulce bębnowe osi przedniej i tylnej - ogumienie terenowe - szosowe - system ABS (możliwość odłączenia podczas jazdy w terenie) - silnik wyposażony w hamulec silnikowy 3.3. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) 3.4. Zawieszenia mechaniczne osi przedniej i tylnej mają posiadać: - resory paraboliczne - amortyzatory teleskopowe - stabilizator przechyłów Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. 3.5. Kabina w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w: - klimatyzację - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe - dojazdowe przednie - wywietrznik dachowy - światła przeciwmgielne z przodu pojazdu Dodatkowo kabina ma być wyposażona w: - uchwyty na 4 aparaty oddechowe typu Auer umieszczone w oparciach tylnych siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie - uchwyty na aparaty powietrzne nie mogą ograniczać przestrzeni załogi - dopuszcza się pneumatyczne zawieszenie kabiny 3.6. Fotele mają być: - wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcie - wyposażone w zagłówki Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia 3.7. W kabinie kierowcy mają być zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VKF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu - radio z odtwarzaczem CD - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z instalacją do ich zasilani 3.8. Dodatkowo w kabinie maja być zamontowane następujące urządzenia: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami, osobne przednich i bocznych - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia 3.9. Pojazd ma być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne samochodu uprzywilejowanego, a w szczególności: - urządzenie dźwiękowe (akustyczne) powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, min. 3 modułowe tony o mocy min 100W - sterowanie modulacją za pomocą manipulatora, który powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy - światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny min. 2 szt. - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu - fala świetlna LED na tylnej ścianie nadwozia 3.10. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna ma być wyposażona w główny wyłącznik prądu. 3.11. Pojazd ma być wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem ładowania akumulatorów i uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z zewnętrznego źródła. Gniazdo przyłączeniowe z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie, zasilanie z sieci 230V. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka - prostownik zamontowana na samochodzie. 3.12. Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 3.13. Pojazd ma być wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 3.14. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin ma być skierowany na lewą stronę. 3.15. Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości w temperaturze -25oC do +50oC. 3.16. Pojazd ma być wyposażony w hak holowniczy typu sworzeń - ucho przystosowany do ciągnięcia przyczep. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. 3.17. Ogumienie ma być terenowo - szosowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczona nad kołami). 3.18. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). 3.19. Kolory samochodu: - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000 - błotniki i zderzaki w kolorze białym - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminiowym - elementy podwozia i rama w kolorze czarnym 4. ZABUDOWA POŻARNICZA 4.1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 4.2. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3200mm. 4.3. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 4.4. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 4.5. Drzwi skrytek na sprzęt wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. 4.6. Szuflady i wysuwane tace musza automatycznie blokować się w pozycji wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys samochodu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety, szuflady wysuwanej w położeniu roboczym, nie może przekraczać 1800 mm od poziomu gruntu, jeżeli przekracza ta wysokość konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dwie szuflady wysuwane pod sprzęt dostarczony przez Zamawiającego 4.7. Półki sprzętowe mają być wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości w zależności od potrzeb. 4.8. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac mają być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 4.9. Dach zabudowy ma być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa. 4.10. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy; - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi 4.11. Pojazd musi posiadać oświetlenie powierzchni dachu. 4.12. Pojazd ma posiadać drabinkę do wyjścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 4.13. Powierzchnie platform, podestów i podłogi kabiny wykonane z materiałów antypoślizgowych. 4.14. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp. oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzesłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp. 4.15. Zbiornik wody o pojemności min. 3m3, ma być wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik ma być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. 4.16. Zbiornik wody ma być wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełnienia z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. 4.17. Zbiornik ma być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika ma być wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. 4.18. Zbiornik środka pianotwórczego ma być wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ma być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 4.19. Układ wodno - pianowy ma być wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja 0,5%) w całym zakresie pracy. 4.20. Autopompa ma być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 4.21. Autopompa ma być dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność, min. 2500 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min przy ciśnieniu 4 MPa 4.22. Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno - pianowego - zraszaczy Autopompa ma umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa ma być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody - z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie 60 sek. Autopompa ma być wyposażona w układ stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. 4.23. Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 4.24. W przedziale autopompy musza być zamontowane następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr; - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - miernik prędkości obrotowej wału pompy; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) - kontrolka włączenia autopompy Ponadto pojazd powinien mieć: - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterowanie ręczne lub automatyczne układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy - schemat układu wodno - pianowego 4.25. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. 4.26. Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. System tego samego producenta jak urządzenie do ogrzewania kabiny kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temp. do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy. 4.27. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 4.28. Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie. 4.29. Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno - pneumatycznym. 4.30. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczona na zwijadle w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. Wąż zakończony prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcie musi umożliwić podanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę umożliwiającą zwijanie węża oraz napęd elektryczny. 4.31. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 4.32. Pojazd musi być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z lampami typu LED zasilane z instalacji elektrycznej podwozia i spełniać następujące wymagania: - wysokość rozłożonego masztu (mierzona od podłoża do oprawy reflektorów) min. 4,5m; - mostek z reflektorami musi obracać się wokół osi pionowej w zakresie 0o - 135o - w obie strony; - głowica masztu musi obracać się wokół osi poziomej w zakresie 0o - 135o - w obie strony; - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi; - posiadać stopień ochrony min. IP55 - posiadać automatyczną funkcję złożenia masztu bez konieczności ręcznego wspomagania - wysunięcie masztu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy 5. WYPOSAŻENIE 5.1. Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą IV-4. Wymagania dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006. Samochód musi być wyposażony w ruchome, wysuwane podesty do agregatu prądotwórczego oraz ruchomą, wysuwaną ściankę lub tacę (szufladę) na sprzęt burzący. 5.2. Samochód należy doposażyć w: Zestwa hydrauliczny o parametrach: 1. pompa hydrauliczna o parametrach: - moc silnika 5,5 KM ( 4,1kW) - system CORE - Silnik czterosuwowy - masa pompy gotowej do pracy max.37,3kg - wymiary: 497x467x492mm 2. Nożyce: - system CORE - max.ciśnienie robocze 720 bar - max. rozwarcie ostrzy 181 mm - wymiary: 775x270x218 3. rozpieracz ramieniowy: - - system CORE - max.ciśnienie robocze 720 bar - max. rozparcie 686 mm - wymiary: 771x316x206 mm - 2 szt. latarek LED typu Ex z ładowarkami - 2 szt. Motorola GP 360 lub równoważne z ładowarkami 6. OZNACZENIE 6.1. Pojazd musi posiadać oznaczenie OSP oraz numer operacyjny na drzwiach kabiny kierowcy oraz numer operacyjny na dachu oraz tylnej ścianie pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 7. OGÓLNE 7.1. Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Wymaganiami techniczno - użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z poźń. zm.) oraz z Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006. 7.2. Sprzęt do zamocowania zostanie dostarczony przez zamawiającego w uzgodnieniu z wykonawcą. 7.3. Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące 2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu pojazdu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w których Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach nie gorszych od określone w SIWZ. Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Na Wykonawcy istnieje obowiązek udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego 4. W którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw ma charakter wyłącznie informacyjny w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania porównania czy oferowane przez nich urządzenia są równoważne w odniesieniu do opisanych w dokumentacji postępowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę w zakresie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 500.000,00 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca wykaże, wszystkie dostawy o wartości min. 500.000,00 zł. zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
• inne dokumenty
świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
opis parametrów techniczno-użytkowych

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ospgodynice.manifo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach Godynice 4 98-277 Brąszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach Godynice 4 98-277 Brąszewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Prezes OSP

Marian Pacha


Załączniki

Wyjaśnienia do SIWZ


Własna strona internetowa za darmo - sprawdź